1. Úvodní ustanovení
  1. Předmětem všeobecných obchodních podmínek Penzionu & wellness Delanta je úprava objednání a přijetí nabídky ubytovacích a wellness služeb a úprava podmínek jejich realizace (dále jen „VOP“).
  2. VOP tvoří nedílnou součást všech předsmluvních ujednání a uzavřených smluv týkajících se ubytovacích a wellness služeb poskytovaných v Penzionu & wellness Delanta.
  3. Pro účely těchto VOP bude Penzion & wellness Delanta označován jako „poskytovatel“ a osoby poptávající či využívající služeb poskytovatele, budou dále označovány jako „host“.
 2. Předsmluvní ujednání
  1. Předsmluvní ujednání zahrnují objednání služeb a sjednávání jejich podmínek.
  2. Objednávky služeb musejí být činěny v písemné formě a musí z nich být zřejmé, kdo je činí a co je jejich předmětem (termíny, ceny apod.).
  3. Sjednávání podmínek je komunikací mezi ubytovatelem a hostem a není tudíž považováno za nabídku s dodatkem či odchylkou dle § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „občanský zákoník“).
 3. Postup při rezervaci, uzavření smlouvy o ubytování, příjezd hosta
  1. Ubytovatel nezávazně nabízí ubytování prostřednictvím svých internetových stránek penziondelanta.cz ; www.wellnesskrumlov.cz a pomocí reklamních materiálů poskytovatele (dále jen „nabídka“). Údaje obsažené v nabídce mají pouze informativní charakter, nejedná se tak o nabídku ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká hostu nárok na uzavření smlouvy o ubytování. Nabídka je platná za podmínek a po dobu v ní uvedenou, přičemž ubytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit či upřesňovat konkrétní podmínky dané nabídky před uzavřením závazné objednávky služeb.
  2. Host prostřednictvím elektronického rezervačního formuláře umístěného na webových stránkách ubytovatele penziondelanta.cznebo jiným způsobem zasílá poskytovateli poptávku po ubytování (dále jen „objednávka“). Odesláním objednávky ubytovateli host potvrzuje, že se plně seznámil s těmito VOP, přičemž s nimi souhlasí a uznává je jako nedílnou součást smlouvy o ubytování. Host je povinen vyplnit údaje v rezervačním formuláři úplně a pravdivě. Ubytovatel si vyhrazuje neomezené právo odmítnout objednávku, a to i bez uvedení důvodu.
  3. Ubytovatel po obdržení hostovy objednávky a po připsání ceny ubytování na účet ubytovatele zašle hostovi po ověření kapacit a dalších podmínek e-mailové potvrzení přijetí objednávky s vymezenými konkrétními podmínkami závazné nabídky ubytovatele s uvedením těchto údajů: identifikační a kontaktní údaje ubytovatele, identifikační a kontaktní údaje hosta, termín příjezdu, termín odjezdu, počet nocí, počet osob, typ pokoje, závazná kalkulace ceny ubytování.
  4. První den pobytu bude host očekáván personálem ubytovatele v časovém rozmezí od 15:00 hod. do 18:00 hod., kdy bude ubytovatele zapsán do ubytovací knihy. Pro zapsání je nutné, aby hosté měli OP, pas a děti kartičky pojištěnce zdravotních pojišťoven. V případě příjezdu hosta mimo vymezený čas, je host povinen ubytovatele o této skutečnosti předem telefonicky informovat, a to nejpozději do 14:00 hod. nástupního dne pobytu. V případě pozdějšího příjezdu hosta bez předchozího telefonického oznámení ubytovateli ve vymezeném čase může být hostovi účtován jednorázový poplatek ve výši 300 Kč.
 1. Cena
  1. Cenou ubytování se rozumí cena uvedená v rezervaci jako cena ubytování za příslušný pokoj a pro počet osob uvedených v rezervaci.
  2. Ubytovatel není oprávněn po dobu platnosti rezervace jednostranně navýšit cenu ubytování, s výjimkou případů:
  3. dojde-li ke změně v rezervaci (zejména změna pokoje, změna počtu osob),
  4. dojde-li ke změně právní úpravy, změně sazeb daně z přidané hodnoty nebo poplatku za rekreační pobyt.
  5. Ceny služeb poskytovaných poskytovatelem jsou uvedeny na internetových stránkách: penziondelanta.cz ; www.wellnesskrumlov.cz. Uvedené ceny již zahrnují městskou daň a DPH ve výši 10 %.
 2. Platební podmínky
  1. Host je srozuměn s tím a dává souhlas k tomu, aby byla cena pobytu automaticky stržena z účtu hosta po provedení rezervace. Platba bude vždy provedena v CZK, a to dle směnného kurzu platného ke dni platby.
  2. Smluvní vztah mezi ubytovatelem a hostem vzniká v okamžiku připsání ceny pobytu na účet ubytovatele. Do doby připsání ceny pobytu na účet ubytovatele není smlouva o ubytování uzavřena a host ani ubytovatel nemají vůči sobě jakékoliv nároky.
 3. Stornovací podmínky
  1. Host má právo pobyt kdykoliv zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky za níže uvedených podmínek. Toto odstoupení ze strany hosta musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno ubytovateli.
  2. Při zrušení pobytu se na hosta vztahují následující storno podmínky:
  3. při zrušení rezervace do 21 dnů před předpokládaným začátkem čerpání služeb dle potvrzené objednávky si ubytovatel neúčtuje storno poplatek (ubytovatel vrátí celou uhrazenou cenu pobytu na bankovní účet, z něhož byla cena poukázána),
  4. při zrušení rezervace do 14 dnů před předpokládaným začátkem čerpání služeb dle potvrzené objednávky je ubytovatel oprávněn účtovat si storno poplatek ve výši 30 % z objednaných služeb dle potvrzené objednávky (ubytovatel vrátí 70 % z uhrazené ceny pobytu na bankovní účet, z něhož byla cena poukázána),
  5. při zrušení rezervace do 7 dnů před předpokládaným začátkem čerpání služeb dle potvrzené objednávky je poskytovatel oprávněn účtovat si storno poplatek ve výši 50 % z objednaných služeb dle potvrzené objednávky (ubytovatel vrátí 50 % z uhrazené ceny pobytu na bankovní účet, z něhož byla cena poukázána),
  6. při zrušení rezervace méně než 6 dnů před předpokládaným začátkem čerpání služeb dle potvrzené objednávky, nebo v době pobytu je poskytovatel oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 100 % z objednaných služeb dle potvrzené objednávky.
  7. V případě poskytnutí neplatných údajů ze strany hosta si poskytovatel vyhrazuje právo rezervaci hosta zrušit bez předchozího upozornění.
 4. Ostatní ustanovení
  1. Po předchozí domluvě s poskytovatelem je možné ubytování i s drobnými domácími zvířaty, a to za poplatek 150 Kč / noc.
  2. Veškeré vnitřní prostory ubytování i wellness centra jsou nekuřácké. Host je povinen toto nařízení dodržovat. V případě jeho nedodržení je ubytovatel oprávněn uložit hostovi jednorázovou pokutu ve výši 1500 Kč, při opakovaném porušení zákazu kouření ukončení smlouvy o ubytování bez nároku na vrácení částky.
  3. Ubytovatel neodpovídá za škody vzniklé na funkčnosti elektrických či elektronických zařízeních hosta a dále za případné omyly či nesprávně poskytnuté informace o akcích či poskytovaných službách ze strany třetích osob.
  4. Parkovací plocha poskytovatele není hlídaným parkovištěm a ubytovatel ani neposkytuje jakýkoliv dohled nad zaparkovanými vozidly hosta anebo jejich příslušenstvím.
 5. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto VOP ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. občanského zákoníku upravují postup při uzavírání, tvoří obsah a jsou nedílnou součástí objednávky služeb, uzavřené mezi hostem a poskytovatelem.
  2. Zaškrtnutím pole „Souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami“ v rezervačním formuláři a jeho odesláním host potvrzuje, že se seznámil a bezvýhradně souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které je k dispozici na webových stránkách penziondelanta.cz ; www.wellnesskrumlov.cz .
  3. Tyto VOP může poskytovatel v plném a neomezeném rozsahu doplňovat a měnit elektronickou formou. V případě, že k takovéto změně dojde, bude nová verze VOP umístěna na internetových stránkách poskytovatele a bez dalšího zaslána klientovi, se kterým probíhá proces rezervace. Změna těchto VOP nabývá na účinnosti okamžikem zveřejnění nebo doručením jejího znění hostovi. V případě nesouhlasu hosta se zveřejněnou změnou VOP je host povinen tento nesouhlas ubytovateli písemně sdělit nejpozději do dvou dnů od doručení změny VOP. Vztah hosta a poskytovatele a z toho vyplývajících vzájemných práv a povinností se řídí těmi VOP, které byly hostovi zaslány spolu s rezervací.
  4. Je-li v těchto VOP požadována písemná forma jednání, považuje se za dodržení této formy, je-li jednání učiněno formou dopisu nebo e-mailem.
  5. Pokud jakékoliv jednotlivé ustanovení těchto VOP bude shledáno jako neplatné, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto VOP a taková neplatnost nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto VOP.
  6. V ostatních otázkách neupravených těmito VOP se host a poskytovatel zavazují řídit právními předpisy České republiky, dobrými mravy a zvyklostmi v oblasti poskytování ubytovacích a wellness služeb.
  7. Veškeré eventuální spory vzniklé v souvislosti s poskytováním služeb ze strany ubytovatele se řídí českým právním řádem a budou řešeny u obecného soudu poskytovatele bez ohledu na bydliště hosta. Prioritou je řešit spory smírem.